Faaliyet Alanımız

Babil Derneği belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda aşağıdaki çalışmaları yapar.

 • İnsan hakları ve özgürlüklerin gelişimi için bilimsel temelde her türlü bağımsız araştırma, sosyal çalışma ve inceleme yapar,
 • Toplumsal ve tarihsel konularda bilimsel çalışmaların yapılmasını teşvik eder, bilimsel bilginin bireylere, gruplara ve kurumlara ulaşması için çaba gösterir,
 • Sivil toplum örgütlerinin kurumsal gelişimlerini artırmak, rol ve misyonlarını daha verimli ve etkili gerçekleştirmelerine yardımcı olmak üzere gerekli çalışmalar yapar,
 • Etnisite, toplumsal ve kültürel kimlikler ve inançlara dair ayrımcılık ve nefret suçlarına yönelik çalışmalar yapar ve ayrımcılığın her türlü çeşidinin ortadan kalkması ve herkes için eşitlik anlayışının yaygınlaştırılması yönünde çalışır ve bu tür çalışmalara destek verir,
 • Kültürler arası diyalogun geliştirilmesine destek verir, kültürel farlılıklara saygının artırılmasına çalışır,
 • Sanatın ve kültürel değerlerin korunması ve saygı gösterilmesi için çaba sarf eder, bu tür çabaları destekler,
 • Yaşamın tüm alanlarında erkek ve kadın eşitliğinin sağlanmasına çalışır, cinsel yönelimlere yönelik ayrımcılığa karşı çalışmalar yürütür, bu tür çabaları destekler,
 • Başta kadına yönelik cinsel şiddet olmak üzere, şiddetin her türlüsünün ortadan kaldırılması için çalışmalar yürütür, bu tür çalışmalara destek verir,
 • Her türlü çevre sorununa, iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlara duyarlılığın artırılmasına destek verir, bu konuda çalışmalar yürütür; günümüz ve gelecekteki kuşaklar açısından daha iyi bir yaşam için çevrenin korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütür, ekosistemin bütünlüğünün korunmasını destekler,
 • Herkesi kapsayan sosyal politikaların geliştirilmesi için çalışır ve bu tür girişimlere destek verir,
 • Göçler, mültecilik, sığınmacılık gibi nedenlerle ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütür ve bu tür faaliyetleri destekler,
 • Demokratik ve herkese eşit haklar sağlayan bir eğitim için çalışmalar yürütür ve bu konudaki çalışmaları destekler,
 • Sivil toplum örgütlerinin ve çeşitli gönüllü gruplarının proje ve fon geliştirme, gündem ve politika oluşturma ve lobi becerilerinin artırılmasına katıda bulunur,
 • Sivil toplum örgütlerinin ve çevrelerinin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yer, donanım ve teknik destek sağlamaya çalışır, bilgiye daha kolay erişimi sağlamak, iletişim ve diyalog kurma sürelerini hızlandıracak olanaklar yaratır,
 • Sivil toplumu ve sivil toplum kuruluşlarını katılımcı, çoğulcu demokrasi temelinde geliştirebilmek için yapılması mümkün ve uygun olan diğer bütün çalışmaları yapar.